Od klientov s ktorými sme ešte nespolupracovali požadujeme platbu v hotovosti.

V prípadoch, že cena zákazky prekročí sumu 500,- € je možná platba na faktúru, podmienkou je ale zaslanie kompletne vyplneného objednávkového formulára s pečiatkou a podpisom kompetentnej osoby zo strany objednávateľa.

Obchodné podmienky spoločnosti TRIV, s.r.o.

V prípade platby na faktúru treba spravidla postupovať podľa nižšie uvedeného postupu:

KrokObjednávateľ - zákazníkDodávateľ - TRIV
1.Zašle mailom / faxom objednávku na sťahovanie / prepravu 
2. Potvrdí objednávku
3.Po vykonaní prác vypíše dodací list, kde uvedie cenu za poskytnuté služby, prípadne počty odpracovných hodín a pod. 
4. Na základe potvrdeného dodacieho listu vystaví faktúru za vykonané služby
5.Uhradí prijatú faktúru najneskôr v deň jej splatnosti. V prípade omeškania platby má právo dodávateľ faktúrovať penále vo výške 0,1 % za každý deň omeškania platby po dni splatnosti.