Naše kompletné obchodné podmienky nájdete tu:

 

Forma platby:

Od fyzických osôb s ktorými sme ešte nespolupracovali požadujeme platbu v hotovosti na vykládke. Ak cena zákazky presiahne 1000,- € je možnosť platby prevodom na účet:  50% vopred na základe zálohovej faktúry a zvyšok do 7 dní po ukončení prác.

V prípade právnickych osôb, je možná platba na faktúru, podmienkou je ale zaslanie objednávky s kompletnými údajmi objednávateľa s pečiatkou a podpisom kompetentnej osoby zo strany objednávateľa.

 

V prípade platby na faktúru treba spravidla postupovať podľa nižšie uvedeného postupu:

 

Objednávateľ - zákazník

Na základe ponuky od Dodávateľa zašle e-mailom objednávku s kompletnými fakturačnými údajmi

Dodávateľ - TRIV

Potvrdí e-mailom prevzatie a platnosť objednávky

Objednávateľ - zákazník

Po vykonaní prác potvrdí dodací list, kde potvrdí dodanie služieb v plnom rozsahu v zmysle dohodnutých cenových podmienok

Dodávateľ - TRIV

Na základe potvrdeného dodacieho listu vystaví faktúru za vykonané služby

Objednávateľ - zákazník

Uhradí prijatú faktúru najneskôr v deň jej splatnosti. V prípade omeškania platby má právo dodávateľ faktúrovať penále vo výške 0,1 % za každý deň omeškania platby po dni splatnosti.