Naša spoločnosť má v poisťovni ALLIANZ uzatvorené základné poistenie zodpovednosti organizácie za spôsobenú škodu pri výkone povolania do výšky 100 000,- € na území Slovenska, pre prípad že by pri sťahovaní došlo k poškodeniu majetku alebo priestorov zákazníka.

Naša štandardná zodpovednosť pri poškodení alebo strate je limitovaná na bežnú obchodnú cenu predmetu v čase jeho poškodenia či straty so zohľadnením amortizácie. Avšak naša zodpovednosť je obmedzená maximálne do 50,- € na jednu poškodenú položku ( t.j. kus, krabica, pár, set, zostava ). V prípade totálnej škody alebo straty tovaru je naša zodpovednosť obmedzená na max. 500,- € / 1 m3 objemu poškodeného alebo strateného tovaru.

Je možné dojednať aj nadštandardné poistenie prostredníctvom spoločnosti OSKAR SCHUNCK Germany. Príplatok za poistenie je 1 % z celkovej poisťovanej sumy pri sťahovaní v rámci EU alebo 1,5 - 3,0 % pri sťahovaní mimo EU v závislosti od krajiny do ktorej sa sťahujete. 

Toto poistenie je potrebné dojednať písomne alebo e-mailom min. 3 dni pred začatím sťahovania alebo uskladnenia. Poisťovací formulár vám zašleme ihneď po objednávke sťahovania. Zákazník vyplní podrobný zoznam sťahovaného tovaru s uvedením hodnôt k jednotlivým položkám. Veci, ktorých hodnota je vyššia ako 500,- € je potrebné osobitne uviesť v zozname pre poistenie. Odporúčame vám uvádzať ceny nových vecí, aby si v prípade totálnej škody dokázali za túto cenu kúpiť rovnakú vec novú. Veci neuvedené v zozname nebudú poistené!

Tovar, ktorý je vylúčený z poistenia pri sťahovaní alebo skladovaní sú: šperky, hodinky, drahé kamene a kovy, peniaze, listiny, cenné papiere, zbierky známok, mincí, alebo iné zbierky akéhokoľvek podobného druhu. 

Výluka v zodpovednosti za škodu sú aj v prípade ak si klient veci zabalí sám. V tomto prípade zodpovedáme iba za škody vzniknuté na tovare pri viditeľnom poškodení vonkajšieho obalu ( samozrejme za predpokladu, že pri balení boli použité vhodné a pevné obaly). Čiže ak bude vonkajší obal neporušený a veci vo vnútri budú poškodené, bolo to spôsobené nesprávnym zabalením vecí zo strany klienta, za čo nemôžeme prevziať zodpovednosť.

Pri prepravách tovaru v rámci Slovenska máme uzatvorenú poistenú zmluvu v poisťovni Generali Slovensko do výšky 100 000,- €. 

Medzinárodná preprava obchodného tovaru je poistená v zmysle dohovoru CMR podľa hmotnosti nákladu až do 100 000,- €  v poisťovni Generali Slovensko. Poistenie sa vzťahuje na územie celej EU.

 

V prípade že došlo k poškodeniu majetku zákazníka je na urýchlené vyriešenie nutné dodržať nižšie uvedený postup:
Poškodený - zákazník

Zákazník je povinný si skontrolovať vizuálne čo najpodrobnejšie všetky sťahované veci, podlahy a steny ihneď po ukončení sťahovania.V prípade zjavne viditeľných poškodení ku ktorým došlo počas sťahovacích prác, zapíše tieto poškodenia na Dodací list ešte v deň sťahovania za prítomnosti pracovníkov Dodávateľa. Neskoršie reklamácie viditeľných poškodení nemôžeme akceptovať.

Poškodený - zákazník

V prípade že zákazník nájde ešte nejaké "skryté" poškodenia, ktoré nebolo možné na prvý pohľad odhaliť v deň sťahovania (napr. pri vybaľovaní vecí z krabíc) je nutné o tom urobiť fotodokumentácia a zaslať písomnú reklamáciu na mail:  poistenie@triv.sk najneskôr do 7 dní po ukončení prác. Neskoršie reklamácie skrytých poškodení nemôžeme akceptovať. Zákazník zašle mailom škodový protokol, kde uvedie: názov poškodenej veci, rozsah poškodenia, kúpnu cenu tovaru, rok kúpy a rozsah žiadanej náhrady. Ak je to možné, najlepšie je doložiť doklad o kúpe. 

Poistený - TRIV

Nahlási poškodenia do zmluvnej poisťovne do 5 dní od termínu kedy sa o poškodení dozvedel.

Poistený - TRIV

Vystaví faktúru za vykonané služby.

Poškodený - zákazník

Zaplatí za vykonané služby dodávateľovi včas a v plnom rozsahu. Nie je možné spájať a zadržiavať platbu za služby s poistnou udalosťou.

Poškodený - zákazník

Odloží poškodenú vec a umožní obhliadku rozsahu poškodenia likvidátorovi poisťovne, ktorý v zmysle poistných podmienok určí výšku opravy alebo náhrady za vzniknutú škodu.

Poškodený - zákazník

Ak je oprava rentabilná (určí poisťovňa), dá si zákazník opraviť poškodenú vec v poisťovňou odporúčanom servise.

Je možné dať si poškodenú vec opraviť aj v inom preferovanom servise, len treba mať na zreteli, že pri nezmluvných servisoch má právo poisťovňa krátiť poistné plnenie.

Cenu za opravu si zaplatí priamo zákazník, alebo servis vystaví faktúru priamo na TRIV, s.r.o. (bez DPH, keďže sa jedná o poistnú udalosť )

Poistený - TRIV

Poistený zaplatí spoluúčasť servisu.

Poisťovňa zaplatí poistné plnenie servisu a zákazník si môže vyzdvihnúť opravenú vec.

Poistený - TRIV

Ak je poškodená vec neopraviteľná, pošle poisťovňa poistné plnenie (s prihliadnutím na amortizáciu a opotrebovanosť v zmysle všeobecných poistných podmienok poisťovne) priamo na účet zákazníka.