Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti TRIV, s.r.o. platné od 1.1.2022.

Tieto všeobecné obchodné podmienky ustanovujú práva, povinnosti a zodpovednosť medzi spoločnosťou TRIV, s.r.o. ( ďalej len Dodávateľom ) a Zákazníkom ( Odberateľom ). Kde používame slovo "vy" alebo "váš" znamená to, že zákazník; "my", "nás" alebo "naše" sa rozumie TRIV, s.r.o.

Realizácia objednávky prebieha podľa ustanovenia Občianskeho zákonníka a Všeobecných poistných podmienok (ďalej len "VPPZ") zmluvnej poisťovne dodávateľa, u ktorej má Dodávateľ uzatvorené zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu, pokiaľ nie je dohodnuté písomne inak.

Tieto podmienky môžu byť zmenené len na základe nášho písomného súhlasu. Všeobecné podmienky slúžia na doplnenie zákonných ustanovení. Dohody, ktoré sa odlišujú od týchto podmienok, musia byť iba v písomnej forme. V prípade súdneho sporu je miestom konania súdneho sporu Bratislava.

Podpisom zmluvy alebo potvrdenia o vykonaní prác (Dodacieho listu), obidve strany potvrdzujú, že tieto všeobecné obchodné podmienky sú pre obidve strany zrozumiteľné a každá strana im riadne porozumela.

1. Práva a povinnosti Dodávateľa a Odberateľa.

Dodávateľ je povinný dodať objednané služby v plnom rozsahu a v dohodnutom termíne tak, ako boli vopred objednané písomnou formou zo strany Odberateľa. Ak by dodané služby neboli dodané v dohodnutom rozsahu, kvalite príp. s omeškaním má Odberateľ právo na primeranú zľavu z pôvodnej ceny za objednané služby – maximálne však do výšky celkovej dohodnutej ceny.

Zákazník poskytne všetky kontaktné údaje a adresy najneskôr 3 dni pred sťahovaním. Tiež je potrebné zo strany zákazníka byť prítomný, alebo poveriť inú osobu, ktorá bude k dispozícii počas celej doby sťahovania a bude kompetentná na riešenie prípadných nejasností. Napr. kvôli inštruovaní  našich pracovníkov ohľadom rozmiestnenia vecí v miestnostiach, alebo aby sa predišlo tomu, že zbalíme veci, ktoré sú súčasťou domu a nie sú určené na sťahovanie. Zákazník je povinný skontrolovať, či v pôvodných priestoroch neostali nejaké veci, ktoré sú určené na presťahovanie. Tiež je zodpovedný za to, aby rozmrazil a vyprázdnil chladničku a mrazničku od potravín, ktoré by sa mohli počas prepravy pokaziť a spôsobiť následné škody.

V prípade sťahovania do alebo z tretích krajín je potrebné, aby Odberateľ včas ( najneskôr 5 dní pred dňom vyclievania) dodal všetky potrebné doklady a povolenia na bezproblémové vybavenie colného konania. O potrebných dokumentoch vás budeme informovať min. 10 dní vopred. V prípade oneskoreného dodanie potrebných dokladov hrozí, že dôjde k zdržaniu zásielky, čo má za následok zvýšené náklady, ktoré sme oprávnení refaktúrovať na vás príp. neoslobodenie zásielky od cla a následné vymeranie cla a DPH.

Zákazník je povinný si skontrolovať vizuálne čo najpodrobnejšie všetky sťahované veci, podlahy a steny ihneď po ukončení sťahovania. V prípade zjavne viditeľných poškodení, ku ktorým došlo počas sťahovacích prác, zapíše tieto poškodenia na Dodací list ešte v deň sťahovania za prítomnosti pracovníkov Dodávateľa. Neskoršie reklamácie viditeľných poškodení nemôžeme akceptovať.

V prípade, že zákazník nájde ešte nejaké "skryté" poškodenia, ktoré nebolo možné na prvý pohľad odhaliť v deň sťahovania (napr. pri vybaľovaní vecí z krabíc) je nutné o tom urobiť fotodokumentácia a zaslať písomnú reklamáciu na mailom alebo poštou najneskôr do 3 dní po ukončení prác. Neskoršie reklamácie skrytých poškodení nemôžeme akceptovať. Zákazník zašle mailom škodový protokol, kde uvedie: názov poškodenej veci, rozsah poškodenia, kúpnu cenu tovaru, rok kúpy a rozsah žiadanej náhrady. Ak je to možné, najlepšie je doložiť doklad o kúpe.

Dodávateľ je povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť svojej zmluvnej poisťovni a poskytnúť súčinnosť pre čo najrýchlejšie vyriešenie poistnej udalosti.

2. Vlastníctvo tovaru.

Uzatvorením tejto zmluvy vyhlasujete, že sťahovaný alebo uskladnený tovar je vaším vlastným majetkom, alebo osoba (y), ktorá tovar vlastní alebo má oň záujem, vás splnomocnila, aby ste s nami uzatvorili túto zmluvu a akceptovali tieto podmienky. Pokiaľ tieto vyhlásenia nie sú pravdivé, máme nárok na náhradu škody z vašej strany, ak by boli voči nám vedené z daného dôvodu nejaké súdne spory.

3. Cena.

Pokiaľ nebola za poskytnuté služby dohodnutá celková cena vopred, naše služby budú účtované v zmysle aktuálne platného cenníka, ktorý je uvedený na našej web stránke www.triv.sk. Pokiaľ nie je uvedené inak, naša cenová ponuka nezahŕňa poistenie, colné poplatky, poplatky v prístavoch a na termináloch, inšpekčné alebo akékoľvek iné poplatky dané štátom alebo tretími stranami (ak nejaké vzniknú).

Taktiež nezahŕňa príplatky za zmenené podmienky pri sťahovaní, ktoré neboli vopred dohodnuté a obojstranne odsúhlasené. Za zmenené podmienky sa považujú prípady, kedy dôjde napr.: k zmene objemu sťahovaných vecí, sťaženému prístupu k budove ( nemožnosti zaparkovať auto pred domom do vzdialenosti max. 10 metrov od vchodu), prístupu cez schodisko, zmene počtu poschodí, nefunkčnosti výťahov, nutnosti vybaviť parkovacie povolenie, externý výťah alebo nutnosti prekládky tovaru na menšie auto, nutnosti uskladnenia tovaru, zmeny spôsobu dopravy, alebo časovému sklzu spôsobeného zo strany zákazníka. Takisto cena môže byť navýšená až o 100% v prípade zmeny požiadavky na realizáciu služieb v nedeľu alebo počas sviatkov, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak.

4. Práce, ktoré nie sú zahrnuté

v štandardnej ponuke na sťahovanie. Ak nie je s nami písomne odsúhlasené vopred, tak v štandardných službách nie sú zahrnuté tieto služby: montáž a úpravy nového nábytku, montáž nábytku na steny, vŕtanie do stien a zavesenie obrazov, odpojenie alebo pripojenie elektrických zariadení alebo svietidiel. Naši zamestnanci nie sú oprávnení a spôsobilí na vykonávanie týchto prác, preto je potrebné na tieto práce prizvať riadne kvalifikovanú osobu.

Tiež nie sme oprávnení sťahovať alebo baliť žiadne predmety vylúčené z dopravy podľa bodu 6.

5. Poistenie tovaru.

Ak nie sú dohodnuté iné poistné podmienky, naša spoločnosť má uzatvorenú štandardnú poistnú zmluvu o zodpovednosti za škodu pri výkone povolania do výšky max. 100 000,- EUR pričom štandardná záruka dodávateľa pri poškodení alebo strate je limitovaná na bežnú obchodnú cenu predmetu v čase jeho poškodenia či straty so zohľadnením amortizácie, avšak naša zodpovednosť je obmedzená na maximálne 50,- € na jednu poškodenú položku ( t.j. kus, krabica, pár, set, zostava ). V prípade totálnej škody na celej zásielke alebo straty tovaru je naša zodpovednosť obmedzená na max. 500,- € / 1 m3 objemu poškodeného alebo strateného tovaru.

Za príplatok je možné dojednať aj nadštandardné poistenie aj na vyššie sumy jednotlivých predmetov, ale toto poistenie je potrebné dojednať písomne min. 3 dni pred začatím sťahovania alebo uskladnenia. V tomto prípade objednávateľ vyplní podrobný zoznam sťahovaného tovaru s uvedením hodnôt k jednotlivým položkám. Veci, ktorých hodnota je vyššia ako 500,- € je potrebné menovite uviesť v zozname pre poistenie. Veci neuvedené v zozname nebudú poistené! Poisťovací formulár vám zašleme ihneď po objednávke sťahovania.

Je výlučne na vás, aké ceny budete deklarovať, odporúčame ale uvádzať reálne ceny nových vecí, t.j. ceny, za ktoré ste ich kúpili, aby nedošlo k podpoisteniu. Treba si totiž uvedomiť, že v prípade poistnej udalosti, bude poisťovňa prihliadať na amortizovanú hodnotu vecí. Čiže ak si napríklad poistíte 5 ročnú práčku ( ktorá ako nová stála 500,- € ) na sumu 500,- €, jej reálna hodnota je po 5 rokoch cca 100,- €, tak v prípadne totálnej škody bude poistné plnenie 100,- €. Ak by ste ale deklarovali iba aktuálnu amortizovanu hodnotu práčky t.j. napr. 100,- € ( bola by podpoistená ) a v prípade totálnej škody by ste dostali poistné plnenie v amortizovanej výške iba cca 20,- €.

6. Výluky:

Tovar, ktorý je vylúčený z poistenia pri sťahovaní alebo skladovaní sú: šperky, hodinky, drahé kamene a kovy, peniaze, listiny, cenné papiere, zbierky známok, mincí, alebo iné zbierky akéhokoľvek podobného druhu.

Tovar vylúčený z prepravy: zakázaný alebo odcudzený tovar, lieky, tabak, potenciálne nebezpečné, škodlivé alebo výbušné predmety, vrátane plynových fliaš, aerosóly, farby, strelné zbrane a strelivo, rastliny alebo tovar, ktorý môže obsahovať hmyz alebo iných škodcov, ktorí by spôsobili zamorenie tovaru. Chladené, mrazené jedlo a pitie. Akékoľvek zvieratá a ich klietky alebo nádoby, vrátane domácich zvierat, vtáky alebo ryby. Tovar, ktorý vyžaduje zvláštne povolenie alebo vládne povolenie na vývoz alebo dovoz.

Objednávateľ podpisom týchto zmluvných podmienok sa zaväzuje, že bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu sa v prepravovanej zásielke nenachádza tovar, ktorý je vylúčený z prepravy. Aj v prípade, že vyššie uvedený tovar, na základe vzájomnej dohody, budeme prepravovať - nepreberáme žiadnu zodpovednosť za stratu, zmenu vlastností alebo poškodenia vzniknuté prepravou daných tovarov vylúčených z prepravy.

Ak budeme prepravovať takýto vylúčený tovar bez nášho vedomia a bez vopred uzatvorenej písomnej ​​dohody, nenesieme zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody, a vy ste povinný nás odškodniť za všetky poplatky, náklady, škody či sankcie uplatňované voči nám. Okrem toho budeme oprávnení zadržať tieto veci vylúčené z prepravy, ktoré sú menovite uvedené v odseku 6 Všeobecných obchodných podmienok, až do úplného vyriešenia vzniknutej situácie.

7. Zodpovednosť za stratu alebo škodu.

Záruka dodávateľa začína prevzatím prepravovaných predmetov a končí spravidla jeho dodaním na miesto určené zákazníkom, uskladnením v sklade alebo odovzdaním tovaru inému prepravcovi. Keď má dodávateľ poverenie na odovzdanie tovaru inej prepravnej spoločnosti, končí jeho záruka momentom odovzdania tovaru.

Ručíme iba za tie škody, ktoré boli preukázateľne spôsobené naším personálom pri výkone sťahovacích služieb. Naša zodpovednosť sa v každom prípade obmedzuje iba na náklady na prípadnú opravu alebo náhradu za škodu pri zohľadnení amortizovanej hodnoty poškodených vecí.

Dodávateľ ručí iba za tie prepravované predmety, ktorých balenie zodpovedá štandardným prepravným požiadavkám. Rozbitné krehké predmety a elektronika teda vyžadujú vhodné a dostatočne pevné balenie. Pri poškodení tovaru v krabiciach alebo iných prepravkách, bez zjavného poškodenia vonkajšieho obalu, ručíme iba vtedy, ak bolo zabalenie alebo vybalenie tovaru vykonané nami povereným personálom. Čiže ak si zákazník zabalí veci sám, obal pri dodaní je neporušený a tovar vo vnútri by bol poškodený, nepreberáme za túto škodu žiadnu zodpovednosť.

V prípade poistnej udalosti je poškodený povinný nás o tejto skutočnosti písomne informovať najneskôr do 7 dní po ukončení prác, pričom uvedie názov poškodeného predmetu, rozsah poškodenia, rok kúpy a hodnotu poškodenej veci príp. cenu opravy, ak je danú vec ešte možné opraviť. Poistné udalosti nahlásené po tomto termíne už nemôžu byť nami a ani našou poisťovňou akceptované. Poškodené predmety je potrebné odložiť a umožniť ich obhliadku likvidátorovi poistných udalostí našej poisťovne. My ihneď po vašom oznámení poistnej udalosti túto skutočnosť oznámime našej poisťovni a tá bude následne poistnú udalosť riešiť v zmysle ich poistných podmienok ( tieto poistné podmienky nájdete na našej stránke www.triv.sk ).

V prípade záujmu zo strany objednávateľa, môžeme zabezpečiť opravu alebo výmenu poškodenej položky vo vlastnej réžii. Objednávateľ má právo objednať si na opravu podľa vlastného uváženia aj inú firmu, avšak treba brať do úvahy, že poisťovňa mu preplatí iba skutočnú výšku škody určenú likvidátorom poisťovne.

Prípady, kedy nezodpovedáme za stratu alebo škodu, sú za nasledovných okolností: prírodné živly, vyššia moc, vojna, povstanie, terorizmus alebo iné protestné akcie, ktoré sú mimo našu kontrolu.

Nezodpovedáme tiež za škody vzniknuté normálnym opotrebovaním, prirodzeným starnutím alebo postupným zhoršovaním stavu, únikom, odparením alebo rýchlou skazou nestabilného tovaru.

8. Poplatky, za odstúpenie od zmluvy. 

Zákazník má právo bez sankcií odstúpiť od zmluvy a odstúpenie treba oznámiť písomne ( mailom, SMS ). Pri odstúpení od zmluvy v lehote kratšej ako 48 hodín pred plánovaným sťahovaním zaplatí zákazník storno poplatok vo výške 10% z dohodnutej sumy za sťahovanie, pokiaľ sa nedohodne inak. Pri odstúpení v lehote kratšej ako 12 hodín pred plánovaným sťahovaním zaplatí zákazník storno poplatok 30% z dohodnutej sumy za sťahovanie. Ak prepravca preukáže väčšiu škodu, je zákazník povinný uhradiť túto vyššiu čiastku.

9. Spôsob platby.

Platba za sťahovanie u nových zákazníkov sa spravidla hradí v hotovosti ihneď po ukončení sťahovania. Pri sťahovaní do zahraničia požadujeme zálohovú platbu vo výške 50% a zvyšok v hotovosti v deň ukončenia prác. Platbu je možné zrealizovať aj prevodom z účtu vopred. Za skladovacie služby je nutné zaplatiť skladné ešte pred vyskladnením tovaru zo skladu. Zákazníci, s ktorými sme v minulosti už spolupracovali a ich platobná disciplína bola v súlade so splatnosťou našich faktúr, je možná platba na faktúru so splatnosťou 14 dní od vystavenia faktúry. Penále z omeškania sú 0,1% za každý deň omeškania platby. Dňom úhrady je deň pripísania platby na náš účet.

10. Právo na zadržanie tovaru

Ak prepravovaný tovar nie je prevzatý zo strany Odberateľa, alebo sa neuskutoční platba podľa dohodnutých podmienok, má dodávateľ právo tento tovar zadržať a na náklady zákazníka uskladniť vo vlastnom sklade až do doby, pokiaľ nebude za poskytnuté služby uhradená plná suma. Rovnako je možné zadržať tovar aj pri uskladnení tovaru v prípade, že objednávateľ nezaplatí skladné za uskladnený tovar v dobe splatnosti faktúry.

Po zadržaní tovaru má dodávateľ právo písomne vyzvať zákazníka na úhradu pohľadávky v priebehu 14 dní od doručenia výzvy. Táto výzva bude obsahovať upozornenie na  právo dodávateľa, že pri neuskutoční platby do 14 dní od doručenia výzvy, má dodávateľ právo zadržaný tovar bez ďalších formalít zužitkovať a podľa vlastného uváženia predať alebo zlikvidovať, pričom nezaniká povinnosť odberateľa uhradiť dodávateľovi všetky náklady spojené s likvidáciou zadržaného tovaru.